تمامی فعالیت‌های لیتوس در حال حاضر در6 شاخه مطالعاتی- اجرایی:

-پی‌جویی و اکتشاف

-استخراج و بهره برداری

-ژئوتوریسم

-مطالعات دانشگاهی

-بازرگانی

-فرآوری مواد معدنی

خلاصه می‌شود.

هریک از این شاخه‌ها گستره‌ای از تخصص‌ها و فعالیت‌ها را دربر دارد؛ که در حال حاضر شرکت لیتوس بخش پی‌‌جویی و اکتشاف و مطالعات دانشگاهی را به طور کامل راه‌اندازی نموده‌است و اندک فعالیت‌هایی را نیز در بخش بهره‌‌برداری به ویژه طراحی و راه‌اندازی خطوط فرآوری و همچنین بازرگانی که دربردارنده خرید و فروش محدوده‌های معدنی دارای  پروانه اکتشاف و گواهی کشف هستند را انجام می‌دهد.

تعرفه اکتشافات معدن سال 96