کاروتاژ یکی از روش‌هاي شناسائي وضعيت لايه‌ها و مايعات درون آن‌ها در زيرزمين و از طريق چاه حفاري شده، می‌باشد. از اطلاعات بدست آمده در تشخيص موقعيت لايه هاي آبدار و تفکیک آن‌ها از لايه‌هاي خشك و همچنين تعيين تقريبي کیفیت آب مثل شوري و سختي و ... بمنظور استفاده جهت طراحي نحوه لوله گذاري مشبك و غير مشبك، استفاده می‌شود.

انواع سوندهاي مورد استفاده در چاه پيمائي چاه‌هاي آب عبارتند از:

- سوند ترکیبی: اکثر چاه‌هاي آب بوسيله سوند ترکیبی آزمايش میشوند.

- سوند قطر سنجي: بوسيله اين سوند تغييرات قطر ديواره چاه در امتداد طول آن اندازه‌گيري مي‌شود.

- سوند دما: اين سوند براي شناسايي سفره هاي آبي مختلف و جدا از هم به کار مي رود.

یکی از برنامه‌های شرکت لیتوس راه اندازی فعالیت در زمینه کاروتاژ در آینده نزدیک است.