تمامی فعالیت‌های لیتوس در حال حاضر در8 شاخه مطالعاتی- اجرایی:

-پی‌جویی و اکتشاف

-استخراج و بهره برداری

-ژئوتوریسم

-مطالعات دانشگاهی

-بازرگانی

-فرآوری مواد معدنی

-ژئوفیزیک

             - مغناطیس‌سنجی

             - ژئوالکتریک(IP-RS)

             - اکتشافات لرزه‌ای

             -گرانی‌سنجی

             -آب

            - ژئورادار

-آب و چاه

            - آب

            - ویدئومتری

            - الکتروکاروتاژ

خلاصه می‌شود.

هریک از این شاخه‌ها گستره‌ای از تخصص‌ها و فعالیت‌ها را دربر دارد؛ که در حال حاضر شرکت لیتوس بخش پی‌‌جویی و اکتشاف، ژئوفیزیک، آب و چاه و مطالعات دانشگاهی را به طور کامل راه‌اندازی نموده‌است. لیتوس اندک فعالیت‌هایی را نیز در بخش بهره‌‌برداری به ویژه طراحی و راه‌اندازی خطوط فرآوری و همچنین بازرگانی که دربردارنده خرید و فروش محدوده‌های معدنی دارای پروانه اکتشاف و گواهی کشف هستند را انجام می‌دهد.

تعرفه اکتشافات معدن سال 98