فروش محلول zinc zap

فروش محلول zinc zap  جهت شناسایی کانی های غیرسولفیدی روی (سیلیکات ها، کربنات ها و اکسید روی) 

 محلولzinc zap  در پی جویی و مراحل آزمایشگاهی جهت شناسایی کانسارهای روی بسیار مناسب است. 

 برای تهیه محلول فوق می توانید با شرکت زمین معدن طارم و یا شرکت ریزکاوان منابع زمین تماس حاصل نمایید.

دوشنبه 19 شهریور 1397, 12:53:00