Zinc Zap (محلول همیار زمین شناس)

محلول zinc zap  جهت شناسایی کانی های غیرسولفیدی روی (سیلیکات ها، کربنات ها و اکسید روی) مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول در پی جویی و مراحل آزمایشگاهی جهت شناسایی کانسارهای روی بسیار مناسب است. 

Zinc Zap (محلول همیار زمین شناس)

در زیر نمونه ­ی سیلیکات روی (همی مورفیت)، کانی­های کربناته روی (اسمیت­زونیت معدن روی و سرب انگوران) و تأثیر محلول Zinc Zap  بر روی آن را مشاهده می کنید.