یکی از انواع این مطالعات به منظور شناسایی ناهنجاریهای عناصر مختلف در گستره‌ای بزرگ و در قالب تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی             ١:١٠٠,٠٠٠ و ١:٢٥,٠٠٠ انجام می‌پذیرد. در این نوع مطالعات برداشت نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین با دقت خاصی انجام می‌شود  و سپس با روش‌های استاندارد و رایج دنیا مورد آماده‌سازی، آزمایش و مطالعه قرار می‌گیرند.

    در نوع دیگر مطالعات ژئوشیمی نمونه‌برداری سنگی (لیتوژئوشیمی) صورت می‌گیرد که معمولاً در محدودة یک کانسار و به منظور شناسایی دقیق     محل آنومالی می‌باشد. این روش معمولاً با مقیاس ١:٥٠٠٠ ، ١:١٠٠٠ و ١:٥٠٠ انجام می‌پذیرد.

   در طراحی شبکه نمونه‌برداری از نرم افزارهای Auto CAD و Arc GIS و در تجزیه تحلیل داده‌های بدست آمده از آنالیز نمونه‌ها، از نرم‌افزار SPSS   استفاده می‌شود.

 

روش‌های مطالعات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای

اکتشافات ژئوشیمیایی به روش کانی سنگین

اکتشافات ژئوشیمیایی به روش لیتوژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوشیمیایی خاک (Soil Sampling)