زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

آب یابی در محدوده کشتارگاه صنعتی آندیا، شهرستان سلطانیه، استان زنجان

نقشه کشتارگاه آندیا

در این مطالعه دو سونداژ به روش IP-RS تا عمق 200 متر برداشت شد که برداشت علمی از وضعیت آبی این ناحیه است. هدف اصلی این پروژه، آشنایی با وضعیت سطح آب‌های زیرزمینی و در ادامه مثبت یا منفی ارزیابی‌شدن نقطه‌های مورد مطالعه جهت انجام عملیات حفاری در این محدوده است.

آب یابی در روستای چورمق، استان همدان

پیرو قرارداد در رابطه با مطالعات ژئوالکتریک (آب‌یابی) با هدف بررسی سطح آب زیرزمینی برای تامین آب شرب روستای چورمق شهرستان رزن، بخش سردرود واقع در استان همدان به سفارش دهیار محترم روستا آقای جابر نعمتی این مطالعه آغاز گردید.

آب یابی در روستای آرپادره، استان همدان

آبیابی در روستای آرپادره، همدان

پیرو قرارداد در رابطه با مطالعات ژئوالکتریک (آب‌یابی) با هدف بررسی سطح آب زیرزمینی برای تامین آب شرب روستای آرپادره از توابع بخش سردرود شهرستان رزن، واقع در استان همدان به سفارش دهیار محترم روستا آقای حسین میرزایی این مطالعه آغاز گردید.

آب یابی در روستای بابانظر، استان همدان

پیرو قرارداد در رابطه با مطالعات ژئوالکتریک (آب‌یابی) با هدف بررسی سطح آب زیرزمینی برای تامین آب شرب روستای بابانظر از توابع دهستان بغراطی بخش سردرود شهرستان رزن، واقع در استان همدان به سفارش دهیار محترم روستا آقای صادقی این مطالعه آغاز گردید.

آب یابی در روستای مرسع، استان زنجان

پیرو قرارداد در رابطه با مطالعات ژئوالکتریک (آب‌یابی و مطالعات زمین‌شناسی) با شرکت عمران‌سازان آیدین کوشا به نمایندگی آقای مهندس سلالی‌زاده جهت بررسی سطح آب زیرزمینی و تغییرات لایه‌بندی زمین، در محل احداث ایستگاه TBS شرکت ملی گاز ایران واقع در شهرک مسکونی در حال احداث در دو کیلومتری روستای مرصع، این مطالعه آغاز گردید. هدف اصلی این عملیات آشنایی با وضعیت سطح آب‌های زیرزمینی و در ادامه مثبت یا منفی ارزیابی‌شدن نقطه موردمطالعه برای بررسی سطح آب زیرزمینی و حفر چاه ارت محافظتی در محل احداث ایستگاه TBS شرکت ملی گاز ایران واقع در شهرک در حال احداث در دو کیلومتری روستای مرصع است.

نقشه زمین‌شناسی 1:10.000 محدوده اکتشافی آهن قارختلو

محدوده اکتشافی آهن قارختلو به صورت

ششضلعی و با

وسعت ۷/۶۷۶۵ کیلومتر مربع در استان زنجان، شهرستان

ایجرود واقع شده است. این محدوده در فاصله ۱۹ کیلومتری هوایی و ۳۶ کیلومتری زمینی جنوب شهر زنجان،
۱۵ کیلومتر شمال شرق شهر زرینآباد و یک کیلومتری از روستای قارختلو)خود روستا و بخش بزرگی از اراضی
کشاورزی آن جزئی از محدوده معدنی آهن قارختلو است( قرار دارد. راه دسترسی به محدوده اکتشافی از شهر
زنجان، از طریق جاده زنجان-بیجار

است. با طی حدود ۳۰ کیلومتر از جاده مذکور در دوربرگردان)مجاورت

کارخانه فرآوری چینی

ها( به سمت روستای قارختلو تغییر مسیر داده و پس از طی حدود شش کیلومتر وارد

محدوده می

شویم.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ