زنجان، شهرک آزادگان، پارک علم و فناوری، واحد ۱۱۴

logo_TGM

نقشه زمین‌شناسی 1:10.000 محدوده اکتشافی آهن قارختلو

محدوده اکتشافی آهن قارختلو به صورت

ششضلعی و با

وسعت ۷/۶۷۶۵ کیلومتر مربع در استان زنجان، شهرستان

ایجرود واقع شده است. این محدوده در فاصله ۱۹ کیلومتری هوایی و ۳۶ کیلومتری زمینی جنوب شهر زنجان،
۱۵ کیلومتر شمال شرق شهر زرینآباد و یک کیلومتری از روستای قارختلو)خود روستا و بخش بزرگی از اراضی
کشاورزی آن جزئی از محدوده معدنی آهن قارختلو است( قرار دارد. راه دسترسی به محدوده اکتشافی از شهر
زنجان، از طریق جاده زنجان-بیجار

است. با طی حدود ۳۰ کیلومتر از جاده مذکور در دوربرگردان)مجاورت

کارخانه فرآوری چینی

ها( به سمت روستای قارختلو تغییر مسیر داده و پس از طی حدود شش کیلومتر وارد

محدوده می

شویم.

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ