فروش محلول همیار زمین شناس zinc zap

فروش محلول zinc zap  جهت شناسایی کانی های غیرسولفیدی روی (سیلیکات ها، کربنات ها و اکسید روی) 

 محلولzinc zap  در پی جویی و مراحل آزمایشگاهی جهت شناسایی کانسارهای روی بسیار مناسب است. 

زمین معدن طارم
ارسال به واتساپ