معرفی شرکت

فعالیت‌های اصلی شرکت در زمینه پی‌جویی، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، بازرگانی مواد معدنی و مطالعات دانشگاهی است. که بخش‌های مربوط به اکتشافات، پی جویی و بازرگانی مواد معدنی و مطالعات دانشگاهی به‌ طور کامل آغاز شده‌است؛ و در آینده نزدیک ژئوتوریسم، استخراج و بهره‌برداری نیز اضافه‌ خواهد‌ شد.

جهت معرفی شرکت عناوین زیر خدمتتان ارائه شده‌است.