اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت زمین معدن طارم را خانم‌ صغری جلیلی، آقایان مصطفی جلیلی , مرتضی جلیلی تشکیل می‌دهند. با توجه به مشکلاتی که معمولا در مدیریت شرکت‌ها با حضور افراد متعدد ایجاد می‌شود، تصمیم بر آن شد که سهامداران و اعضای هیات مدیره با حداقل نفرات و بصورت خانوادگی تشکیل شود. در آینده نزدیک ممکن است اعضای هیات مدیره تغییر یابد اما برای سهامداران شرکت غیر از اعضای نامبرده هیچ برنامه نزدیکی برای جایگزینی‌شان وجود ندارد.
اعضا و همکاران شرکت که دربردارنده اعضای هیات مدیره، سهامداران و کارمندان شرکت است که در ادامه می‌توانید به همراه رزومه‌ فعالیت‌هایشان مشاهده نمایید.